Groeit uw alcohol- , drugs- of medicatiegebruik u boven het hoofd? Komt u door uw psychische klachten en verslaving in de problemen? Verwaarloost u zichzelf, gaat u lichamelijk  achteruit of laat uw geheugen u steeds meer in de steek?

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met verslavingsproblemen in combinatie met psychiatrische klachten is het zorgprogramma psychiatrie en verslaving ontwikkeld. Dit zorgprogramma  bestaat uit verschillende behandelmodules.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder bij wie sprake is (of een vermoeden van) psychiatrische klachten in combinatie met ernstige verslavingsproblemen. De problemen zijn vaak ook van invloed op het leven van uw naasten. Daarom willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Nadat u bij ons bent aangemeld krijgt u een uitnodiging voor een intake. Tijdens de intake kijken we met u of behandeling in GGz Centraal nodig is. Dat is niet altijd het geval. Het is ook mogelijk dat zorg door andere hulpverleningsinstanties meer passend is bij uw situatie.

De intake bestaat uit een gesprek en onderzoek door een psychiater, verslavings-arts of GZ-psycholoog. Deze hulpverlener is tevens de regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert het proces van onderzoek en advies en is gedurende deze eerste periode uw aanspreekpunt. Na het afronden van de intake worden de bevindingen en het behandeladvies met u besproken. Ook wordt  de verwijzer op de hoogte gebracht.

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is. We kijken met u hoe u van uw verslaving af kunt komen of hoe u uw middelengebruik onder controle kunt houden. Daarnaast werken we aan de vermindering van uw psychiatrische klachten en/of geheugenproblemen. En we kijken met u hoe u er beter mee om kunt gaan.  Doel is dat u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

Het behandelaanbod – zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per locatie. GGz Centraal biedt zowel ambulante, deeltijd- en klinische behandeling. Samen met uw regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste bij u past. Bij de start van uw behandeling bespreekt uw behandelaar uw behandeldoelen met u. De behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd; dit doen we met behulp van ROM-vragenlijsten. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling afgerond of  voortgezet kan worden. Soms blijkt op zo’n moment dat de behandeling of behandeldoelen bijgesteld moeten worden.

Er zijn verschillende behandelonderdelen, de zogenaamde behandelmodules. Tijdens en aan het eind van deze modules overleggen wij met u, uw naasten en met uw verwijzer over verdere behandeling en nazorg.

klinische behandeling (opname)

 • detoxificatie
  Als er bij u sprake is van een actueel verslavingsprobleem (alcohol, drugs, medicatie) dan zal – in overleg met u – eerst de module detoxificatie worden ingezet. Deze module is gericht op het veilig en begeleid ontgiften van alcohol of andere middelen. Deze behandeling duurt twee tot vier weken en gebeurt onder directe begeleiding van een psychiater. Het eerste deel van de behandeling richt zich op het lichamelijk ontgiften. Daarna zullen we u proberen te motiveren voor langer durende behandeling van uw verslaving. De behandeling is gericht op doe-, denk- en ontspanningsactiviteiten.
 • voortgezette behandeling
  In de voortgezette behandeling richten we ons vooral op de diagnose en behandeling van de psychiatrische stoornis en werken we verder aan het onder controle krijgen van uw verslavingsprobleem.
 • voortgezette behandeling neuropsychiatrie
  Binnen de module neuropsychiatrie richten wij ons vooral op de diagnose van uw geheugenproblemen (cognitief functioneren).

ambulante of deeltijdbehandeling
Als klinische behandeling niet (meer) nodig is kan een ambulante of deeltijdbehandeling worden ingezet.

 • Ambulante behandeling bestaat uit individuele of groepsgesprekken. Ieder 3- 6 maanden evalueren we de behandeling.
 • Deeltijdbehandeling bestaat uit groepsgesprekken én individuele gesprekken met een wekelijkse evaluatie.

Het zorgprogramma psychiatrie en verslaving kent vershillende behandelmogelijkheden: ambulante, deeltijd- en klinische behandeling.

ambulante behandeling

 • duur: gemiddeld 1 jaar

deeltijdbehandeling

 •  duur 12 – 18 weken

Klinische behandeling 

 • duur detoxificatie: maximaal 4 weken
 • duur voorgezette behandeling: maximaal 3 maanden

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. Hier treft u belangrijke informatie over psychiatrie en verslaving en opdrachten waarmee u zich –  samen met uw naaste –  kunt voorbereiden op uw behandeling.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychiatrische problemen en verslaving, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.