Bent u extreem gevoelig voor emotionele prikkels, wisselt u snel  van stemming en reageert u vaak heftig en emotioneel? Misschien is er bij u sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis  hebben last van ernstige klachten. Vaak hebben ze chaotische relaties en zijn ze erg bang om verlaten te worden. Daarnaast zijn ze erg onzeker over zichzelf en hebben vaak een chronisch gevoel van leegte. Niet zelden leidt hun impulsiviteit tot destructief gedrag. Deze aandoening heeft niet alleen een groot effect op het leven van de persoon zelf, maar ook op dat van familie en vrienden.

Voor intensieve ambulante behandeling van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis is een zorgprogramma ontwikkeld dat bestaat uit dialectische gedragstherapie. Deze therapie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, dialectiek en mindfulness.

 • dialectiek staat voor het voortdurend zoeken naar balans
 • gedragstherapie staat voor de veranderingsgerichtheid
 • mindfulness staat voor de gerichtheid op acceptatie

Dit balanceren tussen verandering en acceptatie resulteert in groei: steeds weer een nieuw evenwicht op een hoger niveau.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.
Als u een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt, dan is dat ook van invloed op het leven van uw naasten. Daarom willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

U kunt zich voor de dialectische gedragstherapie aanmelden via uw eigen behandelaar. Wij vragen van cliënten een motivatiebrief. In deze brief kunt u aangeven waarom u wilt deelnemen aan het programma.

Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een informatief gesprek met één van de therapeuten. Na een positief advies volgt met een individuele behandelaar de ‘pre-therapeutische’ fase. In deze fase zoeken wij met u uit of dialectische gedragstherapie de aangewezen behandeling is en bespreken wij de therapie, zodat u goed weet aan wat voor behandeling u begint.

Bij GGz Centraal hebben wij verschillende behandelmogelijkheden voor persoonlijkheidsstoornissen. Een van de mogelijkheden is dialectische gedragstherapie.

uitgangspunten dialectische gedragstherapie
Een belangrijk uitgangspunt van de dialectische gedragstherapie is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen leven, uw behandeling, het hanteren van crisissituaties en de communicatie daarover. We verwachten dat u zich actief zult inzetten, zowel tijdens de sessies als thuis.

de principes van de dialectische gedragstherapie 

 • cliënten en behandelaars sluiten een jaarcontract met heldere afspraken
 • cliënten kunnen niet falen
 • cliënten moeten zich voor 200% inzetten omdat zij op alle levensterreinen willen veranderen
 • behandelaars krijgen intervisie

doel
Doel van het programma is dat u meer controle krijgt op uw denken, voelen en gedrag, waardoor u meer rust en evenwicht in uw leven krijgt. Het leren van nieuwe vaardigheden helpt u uw problemen op een effectiever manier op te lossen. Het doel is een leefbaarder leven.

Iedereen die in GGz Centraal in behandeling is, krijgt een regiebehandelaar toegewezen. Deze regiebehandelaar coördineert uw behandeling en is uw eerste aanspreekpunt.

Samen met uw behandelaar stelt u behandel- en hersteldoelen op. Deze worden opgenomen in uw behandelplan en in uw dossier. U kunt alleen worden behandeld als u en uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan; er moet overeenstemming zijn. Uw behandeldoelen worden regelmatig  geëvalueerd. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten, een hulpmiddel om de voortgang van de therapie te evalueren.

De vaardigheidstrainers zullen u intensief begeleiden bij het aanleren van vaardigheden. Uw therapeut coacht u zodat u – met behulp van de geleerde vaardigheden – uw problemen zelf kunt oplossen.

Het programma bestaat uit vier onderdelen: individuele therapie, vaardigheidstraining, telefonische consultatie en een consultatieteam voor behandelaren. 

In de individuele therapie wordt gewerkt aan

 • verminderen van suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag
 • verminderen van therapieverstorend gedrag
 • verminderen van gedrag dat de kwaliteit van het leven verstoort
 • het toepassen van in de training geleerde vaardigheden in situaties buiten het programma

In de vaardigheidstraining leert u in een groep

 • kernoplettendheidsvaardigheden
 • intermenselijke effectiviteitsvaardigheden
 • emotieregulatievaardigheden
 • compassievaardigheden
 • crisisvaardigheden

Telefonische consultatie wil zeggen dat u in crisissituaties rechtstreeks telefonisch contact kunt opnemen met uw eigen behandelaar. U kunt advies vragen over hoe u met uw crisissituatie kunt omgaan. Telefonische consultatie is bedoeld om het patroon van zelfdestructief gedrag, zoals bijvoorbeeld zelfbeschadiging of het doen van suïcidepogingen, te doorbreken. Ook kan telefonische consultatie gebruikt worden voor herstel van de relatie met de behandelaar.

Behandelaren nemen met elkaar deel aan  het consultatieteam. In dit team bespreken ze hun eigen functioneren om zo hun vaardigheden in de therapie te versterken.

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van ons online clientportaal Karify.
Hierin kunt u:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.