Oudere mensen krijgen vaak te maken met allerlei veranderingen: lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten, soms verminderen sociale contacten en er kunnen cognitieve problemen ontstaan.

Zulke veranderingen kunnen psychische problemen veroorzaken of – als iemand al kampt met psychische problemen – van invloed zijn op het beloop ervan. Het behandelen van ouderen vraagt om een specifieke aanpak.

Voor de behandeling van ouderen met psychische of psychiatrische problemen is een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit zorgprogramma zijn verschillende behandelmodules (bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen) en verschillende behandelvormen (ambulante, deeltijd- en klinische behandeling) mogelijk. De keuze bepalen we uiteraard samen met u.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen van 60 jaar of ouder met psychische of psychiatrische problemen die de huisarts (samen met de POH of psycholoog eerste lijn) onvoldoende kan behandelen of waarin advies gevraagd is. Vaak zijn er niet alleen psychische klachten maar ook lichamelijke problemen en specifieke problemen die horen bij het ouder worden.

De problemen zijn vaak ook van invloed op het leven van uw naasten. Daarom willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Nadat u bij ons bent aangemeld krijgt u een uitnodiging voor een intake. De intake bestaat uit een gesprek en onderzoek door een ouderenpsychiater, klinisch psycholoog, klinisch geriater of verpleegkundig specialist. Deze hulpverlener is tevens de regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert het proces van onderzoek en advies en is gedurende deze eerste periode uw aanspreekpunt.

Soms hebben we na de eerste intake nog niet helder genoeg wat precies de aard van de problematiek is. Dan kunnen we aanvullend onderzoek verrichten. Dit doen we uiteraard alleen in overleg met. Voorbeelden van aanvullende onderzoeken zijn:

 • een onderzoek door een ouderenpsychiater
 • een vervolggesprek met u en/of uw naasten
 • het invullen van een vragenlijst over uw klachten
 • overleg met verwijzer en/of opvragen van informatie bij andere hulpverleners
 • een lichamelijk onderzoek
 • een neuropsychologisch -, persoonlijkheids- of intelligentieonderzoek

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we met u hoe uw klachten kunnen verminderen en hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

In de intake kijken we met u of behandeling in GGz Centraal nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van de huisartsenpraktijk of thuiszorg – weer verder.  Is er wel  behandeling binnen de ouderenpsychiatrie nodig, dan bespreken we met u welke behandeling wij denken dat het beste bij u past. We kijken niet daarbij niet alleen naar uw klachten maar ook naar uw persoonlijke situatie.

Binnen het zorgprogramma ouderenpsychiatrie zijn veel behandelmogelijkheden, zowel individueel als in een groep. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek en het gekozen traject. In het algemeen is de gemiddelde behandelduur 1 jaar.

Het behandelaanbod – zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per locatie. Samen met uw regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste bij u past.

Bij de start van uw behandeling bespreekt u samen met uw behandelaar uw behandeldoelen. Deze doelen worden opgenomen in uw behandelplan en dossier. De behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd; dit doen we met behulp van een vragenlijst (ROM-vragenlijst) Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling afgerond of  voortgezet kan worden. Soms blijkt op zo’n moment dat de behandeling of behandeldoelen bijgesteld moeten worden.

Behandelmodules voor ouderen verschillen niet van de modules voor volwassenen. We houden wel rekening met uw specifieke problemen en situatie. In overleg met u kiezen we de behandeling die nodig en mogelijk is én die bij u past.

Bij ambulante behandeling worden vooral individuele therapieën ingezet, zoals:

 • gesprekstherapie
 • medicatiebegeleiding
 • steunende gesprekken en zo nodig huisbezoeken

Deeltijdbehandeling  is behandeling die in vooral in groepen plaatsvindt, soms aangevuld met ambulante behandelmodules.

Bij klinische behandeling gaat het om een opname. Deze behandelvorm is soms nodig omdat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is of omdat ambulante of deeltijdbehandeling onvoldoende helpen.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen, van ambulant (meestal eens per week individueel) tot deeltijd- en klinische behandeling (waarbij u een aantal dagen per week therapie volgt en/of opgenomen bent), afhankelijk van wat er nodig en mogelijk is. Uitgangspunt is dat een behandeling zoveel mogelijk ambulant plaatsvindt.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. Hier treft u allerlei informatie en opdrachten waarmee u zich –  samen met uw naaste –  kunt voorbereiden op uw behandeling.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor ouderen met psychische of psychiatrische problemen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.