Als u langere tijd (meerdere jaren) aan een psychiatrische stoornis lijdt en u komt daardoor in de problemen met bijvoorbeeld uw relaties, werk, financiën of woonplek, dan kun je spreken van een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen met verschillende soorten stoornissen kampen. Voor de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen is een zorgprogramma ontwikkeld. Het zorgprogramma is gericht op het stabiliseren van de klachten én op het ondersteunen van uw persoonlijk en maatschappelijk herstel. Binnen dit zorgprogramma zijn verschillende behandelmodules (bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen) en verschillende behandelvormen (ambulante, deeltijd- en klinische behandeling) mogelijk. De keuze bepalen we uiteraard samen met u.

Dit programma is bedoel voor mensen van 18 jaar of ouder die op verschillende levensgebieden vastlopen door een langer durende ernstige psychiatrische aandoening. Vaak hebben mensen daarnaast ook lichamelijke klachten als gevolg van een ongezonde leefstijl.

Uw problemen kunnen ook van invloed zijn op het leven van uw naasten. Daarom willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Indien nodig willen we ook graag overleggen met maatschappelijke instanties waarmee u veel te maken hebt,  bijvoorbeeld als er sprake is van huisvestings- of financiële problemen. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Nadat u bij ons bent aangemeld nodigen we u (en liefst ook uw naasten) uit voor een intake. De intake bestaat uit een huisbezoek door een psychiater en casemanager. De psychiater is tevens uw regiebehandelaar. De casemanager en regiebehandelaar coördineren het proces van onderzoek en advies en zijn gedurende deze eerste periode uw aanspreekpunt.

Als u instemt met een vervolg, plannen we in overleg met u een adviesgesprek. In dit gesprek bespreken we onze bevindingen met u (en uw naasten). Vervolgens bespreken we met u  aan welke behandeldoelen we gaan werken en op welke manier.  Afspraken hierover leggen we vast in uw behandelplan en dossier.

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is en wat de gevolgen van uw aandoening kunnen zijn. Niet alleen uw psychiatrische stoornis, maar ook u persoonlijke en maatschappelijk situatie is van belang in het bepalen van de passende zorg. Vervolgens kijken we met u hoe uw klachten kunnen verminderen en hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

Samen met uw regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste bij u past. Bij de start van uw behandeling bespreekt u samen met uw behandelaar uw behandeldoelen. Deze behandeldoelen worden opgenomen in uw behandelplan en dossier.

De behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd; dit doen we met behulp van een vragenlijst (ROM-vragenlijst). Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling afgerond of  voortgezet kan worden. Soms blijkt op zo’n moment dat de behandeling of behandeldoelen bijgesteld moeten worden.

Uw  hulpvraag  is ons uitgangspunt voor het in gang zetten van behandel- en herstelactiviteiten. We overleggen met u wat nodig en mogelijk is.

Er zijn verschillende behandel- en herstelmodules. Bijvoorbeeld:

 • steunende en structurerende gesprekken
 • instellen op en/of begeleiding bij medicatie
 • leefstijlbegeleiding
 • omgaan met verslaving
 • herstelgerichte activiteiten (zie samen werken aan herstel)
 • diverse vaardigheidstrainingen

Ons behandelaanbod – zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per regio.

‘Zo weinig zorg als mogelijk en zoveel zorg als nodig’, dat is onze insteek. GGz Centraal biedt verschillende behandelvormen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Welke vorm het beste voor u kan worden ingezet hangt af van de aard en ernst van de aandoening  én van wat u wilt.
Soms kan een korte periode meer zorg nodig zijn. Dan kan de intensiteit van de behandeling tijdelijk worden verhoogd (opgeschaald).

 • ambulante behandeling
  U hebt wekelijks –  of soms minder vaak –  op afspraak contact met uw casemanager. Dit kan op een locatie van GGz Centraal zijn of bij u thuis.
 • FACT:
  U wordt wekelijks of vaker door verschillende hulpverleners vanuit het FACT-team bezocht.
 • deeltijdbehandeling
  Voor  (opname vervangende) deeltijdbehandeling komt u een aantal dagdelen naar een locatie van GGz Centraal.
 • bed op recept
  U verblijft volgens afspraak een beperkt aantal dagen in de kliniek.
 • klinische behandeling
  U bent opgenomen in de kliniek.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. Hier treft u belangrijke informatie over verschillende psychiatrie aandoeningen en opdrachten waarmee u zich –  samen met uw naaste –  kunt voorbereiden op uw behandeling.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Binnen GGz Centraal  wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychiatrische stoornissen, nu en in de toekomst. U kunt gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.