Voelt u zich iedere dag en al lange tijd (ernstig) somber en kunt u zich hier niet overheen zetten? Dan hebt u misschien een depressie. Een depressie gaat soms voorbij, maar meestal niet vanzelf. U kunt bij GGz Centraal terecht voor behandeling.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met een depressieve stoornis is een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit zorgprogramma kunnen we kiezen uit verschillende behandelmodules. U kunt hierbij  denken aan gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen met u.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een ernstige stemmingsstoornis waardoor het dagelijks functioneren wordt verstoord. Het gaat om mensen met een depressie of mensen met stemmingsklachten die zich met tussenpozen herhalen.

Er is sprake van een depressieve stoornis als u gedurende tenminste twee weken last hebt van minimaal 5 van de volgende symptomen:

 • sombere stemming
 • vermindering van interesse of plezier
 • verminderde of toegenomen eetlust en/of gewicht
 • slaapproblemen
 • onrust of remmingen
 • moeheid of energieverlies
 • gevoel hebben waardeloos te zijn of schuldgevoelens hebben
 • problemen met nadenken of concentreren
 • denken aan de dood of zelfdoding

Nadat bij u de diagnose depressieve stoornis is gesteld, krijgt u een verwijzing naar het zorgprogramma depressieve stoornissen. Omdat een depressie ook invloed heeft op het leven van uw naasten, willen we hen ook graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

U krijgt een psychiater en een vaste behandelaar toegewezen. De psychiater is uw regiebehandelaar en verantwoordelijk voor de medicamenteuze behandeling. Samen met uw vaste behandelaar – en zo mogelijk uw naasten – stelt u behandeldoelen op. Deze worden opgenomen in uw behandelplan en in uw dossier. U kunt alleen worden behandeld als u en uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan; er moet overeenstemming zijn.

Iedere vier maanden (soms vaker) vindt een evaluatie plaats waarbij u, uw naasten, en uw vaste behandelaar aanwezig zijn. Dan bekijken we of uw behandeldoelen bijgesteld moeten worden. We maken ook gebruik van de zogenaamde ROM, een hulpmiddel om de voortgang van de therapie te evalueren.

De totale behandelduur wordt sterk bepaald door de mate waarin u baat hebt bij het behandelaanbod van de diverse behandelmodules. Het grootste deel van de patiënten rond  de behandeling binnen jaar af.

We streven ernaar dat u en uw naasten weten wat een depressieve stoornis is en wat de invloed van deze aandoening kan zijn op u en uw omgeving. We werken aan vermindering van uw klachten en besteden aandacht aan uw  persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken met u hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Het zorgprogramma depressieve stoornissen heeft een uitgebreid behandelaanbod, zowel individueel als in een groep. Er zijn verschillende behandelmodules, sommige zijn standaard maar er zijn ook keuzemodules. Samen met uw behandelaar kiest u welke modules het beste bij u passen.

Doelen van de behandeling zijn:

 • het verminderen van de symptomen van de ziekte
 • het voorkomen van het ontstaan van nieuwe depressieve periodes
 • het vergroten van therapietrouw
 • het aanleren van zelfmanagement
 • het bevorderen en versterken van eigen regie
 • het begeleiden en ondersteunen van het naastbetrokken
 • het handhaven en/of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Zijn uw depressieve klachten volledig verdwenen en functioneert u weer zoals voorafgaand aan de depressie, dan wordt uw behandeling bij GGz Centraal afgerond. Zijn na verloop van tijd uw klachten niet of onvoldoende afgenomen, dan bespreekt uw behandelaar andere behandelmogelijkheden met u.

Binnen dit  zorgprogramma  worden verschillende behandelmodules aangeboden. Standaard modules zijn onder andere:

 • psycho-educatie
 • activering/dagstructurering.
 • behandeling met medicatie
 • psychotherapie

Daarnaast kunnen aanvullende modules worden ingezet, bijvoorbeeld:

 • relatietherapie
 • mindfulness voor mensen met depressie
 • vaktherapieen (bijv. creatieve therapie, psychomotore therapie)
 • sociale vaardigheidstraining
 • assertiviteitstraining
 • training impulsregulatie
 • training emotieregulatie
 • herstelgerichte activiteiten

Uw behandelaar kijkt samen met u welke behandeling het best bij u pas.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen, van ambulant, meestal eens per week individuele- of groepstherapie,  tot deeltijd- en klinische behandeling waarbij u een aantal dagen per week therapie volgt en/of opgenomen bent. Dit is afhankelijk van wat nodig en mogelijk is.

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van ons online clientportaal Karify.
Hierin kunt u:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met depressieve stoonissen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.