Gebruikt u medicijnen tegen psychiatrische klachten en hebt u last van bijwerkingen? Staan deze bijwerkingen uw dagelijks functioneren in de weg? Dan kunt u zich laten verwijzen naar de polikliniek bijwerkingen.

Het gebruik van psychofarmaca (medicijnen tegen psychiatrische klachten) kan noodzakelijk zijn, maar veroorzaken soms ook lichamelijke bijwerkingen. U kunt daarbij denken aan gewichtstoename, maag-darmproblemen, bewegingsstoornissen, vermoeidheid en seksuele functiestoornissen. Zulke bijwerkingen kunnen van grote invloed zijn op uw lichamelijke gezondheid en op de kwaliteit van leven. Ze kunnen uw herstel in de weg staan. Daarom heeft GGz Centraal de polikliniek bijwerkingen ontwikkeld. De behandeling is erop gericht gezondheidsrisico’s door psychofarmaca te voorkomen, vast stellen en behandelen.

  • Bent u (nog) niet in behandeling bij GGz Centraal, dan hebt u een verwijzing door uw huisarts of behandelend arts nodig.
  • Als u wel in behandeling bij ons bent kunt in overleg met u behandelaar een verwijzing regelen.

De polikliniek bijwerkingen behandelt alle patiënten die psychofarmaca gebruiken en last van bijwerkingen hebben of een verhoogt risico op bijwerkingen hebben. De bijwerkingen kunnen van invloed  zijn op uw herstel, uw functioneren én uw omgeving. Daarom willen we uw behandelaar en eventueel uw naasten bij de behandeling van bijwerkingen betrekken. Dit gebeurt in overleg met u.

Uw huisarts of behandelaar kan u – per mail – aanmelden bij de polikliniek bijwerkingen. Bijvoorbeeld op basis van een afwijkende somatische miniscreen. Degene die u de medicijnen heeft voorgeschreven is altijd op de hoogte van de aanmelding.

Na de aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intake. De intake bestaat uit een gesprek met een verpleegkundig specialist (i.o.) of getrainde medewerker onder supervisie van een verpleegkundig specialist.

Na een korte kennismaking bespreken we met u welke bijwerkingen er zijn en welke invloed die op uw leven hebben. De verpleegkundig specialist zal u vragen bloed te laten afnemen voor aanvullend onderzoek.

Het is belangrijk dat we een goed beeld krijgen van uw lichamelijke gezondheid en de invloed die de bijwerkingen en uw leefstijl daarop hebben. Hierbij kijken we in ieder geval naar uw bloeddruk, hartslag, lengte, gewicht, buikomvang en eventuele bewegingsstoornissen. Samen met u kijken we naar wat u zou willen en kunnen doen om uw gezondheid te verbeteren.

Als het beeld compleet is, overlegt de verpleegkundig specialist met de psychiater om te komen tot een passend advies voor de behandeling van de bijwerkingen. Het kan zijn dat de psychiater u zelf nog wil spreken. Als u (nog) niet bij GGz Centraal in behandeling bent dat hebt u altijd een gesprek met een psychiater van de polikliniek bijwerkingen.

De resultaten van het onderzoek en het advies dat hieruit voortkomt krijgt u op papier.

We streven er naar dat u – en uw naasten en behandelaren – weten wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we met u wat ervoor nodig is om uw bijwerkingen te laten verminderen. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

In de intake kijken we met u of behandeling vanuit de polikliniek bijwerkingen nodig en mogelijk is. Dat is niet altijd het geval. Soms is andere zorg meer passend of is er geen noodzaak op basis van de screening/onderzoek.

Is behandeling binnen de polikliniek bijwerkingen wel passend voor u dan kan de behandeling van start gaan. U houdt uw eigen behandelaar, de behandeling vanuit de polikliniek is een aanvulling op uw behandeling. Daarnaast kan de polikliniek bijwerkingen assisteren in de uitvoering van behandelactiviteiten als u en uw behandelaar – die de medicijnen heeft voorgeschreven – dat wensen. Deze behandelaar blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

In overleg met uw behandelaar is het mogelijk om de volgende modules apart of samen in te zetten:

Medicatiewijziging doorvoeren en monitoren
De medewerker van de polikliniek bijwerkingen gaat de afgesproken medicatiewijziging in overleg met u doorvoeren en maakt afspraken voor screening/onderzoek om de effecten vast te stellen.

Leefstijl coaching
U voert gesprekken met een medewerker van de polikliniek bijwerkingen over uw huidige leefstijl en wat u daarin kunt veranderen om (risico’s op) bijwerkingen te verminderen. U bepaalt samen wat bij u past en waar u mee kunt oefenen.

Bij de start van deze modules bespreekt de medewerker van de polikliniek bijwerkingen uw doelen met u. De doelen worden regelmatig met u (en uw naasten/behandelaar) geëvalueerd. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling bij de polikliniek bijwerkingen afgerond of voortgezet kan worden. Soms blijkt op zo’n moment dat de behandeling of doelen bijgesteld moeten worden.

Bij evaluaties kan gebruik gemaakt worden van ROM-vragenlijsten.

Standaard geldt dat u jaarlijks voor screening/onderzoek in aanmerking komt.  Hebt u ernstige bijwerkingen of lichamelijke problemen dan vindt screening/onderzoek na drie en zes maanden al plaats.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. Hier treft u belangrijke informatie over uw behandeling bij de polikliniek bijwerkingen aan.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

  • veilig met uw behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
  • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen voor mensen met psychiatrische aandoeningen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.