Hebt u moeite in het contact met anderen? Voelt u zich onbegrepen, zijn veranderingen lastig en stressvol? Loopt u hierdoor vast in uw dagelijks leven met uw gezin, in uw werk of bij de invulling van uw vrije tijd?

Mogelijk is er dan sprake van een autismespectrumstoornis (ASS).
Voor de behandeling van mensen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis is een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit zorgprogramma zijn verschillende behandelmodules (bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen) en verschillende behandelvormen (ambulante, deeltijd- en klinische behandeling) mogelijk. De keuze bepalen we uiteraard samen met u.

Ook kinderen en jongeren  met ASS kunnen voor diagnostiek en behandeling bij GGz Centraal terecht. Maar het hier beschreven zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een (vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). Vaak uiten de problemen zich in het contact met mensen in uw directe omgeving. Misschien ervaart u dit zelf zo, het kan ook zijn dat een naaste dit aangeeft. Daarom willen we uw naasten graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Ook  jongeren van 16-21 jaar met ASS kunnen voor klinische behandeling bij GGz Centraal terecht in gebouw de Es in Amersfoort.

Nadat u bij ons bent aangemeld krijgt u een uitnodiging voor een intake. De intake bestaat uit een gesprek en onderzoek door een klinisch psycholoog, een GZ-psycholoog, een psychiater of een verpleegkundig specialist. Deze hulpverlener is tevens de regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert het proces van onderzoek en advies en is gedurende deze eerste periode uw aanspreekpunt.

In de intake wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • een diagnostiek vraag (wat is er aan de hand)?
 • een behandel vraag (welke behandeling is passend)?

Ook kan een diagnostisch onderzoek plaatsvinden om uw ontwikkeling als kind/volwassene en uw huidig functioneren in beeld te krijgen. Dit onderzoek bestaat uit

 • meerdere gesprekken met u en/of uw naasten
 • invullen van vragenlijsten en/of schrijfopdrachten

Dit onderzoek kan zo nodig worden uitgebreid met

 • psychodiagnostisch onderzoek
 • autisme diagnostisch observatieschema (ADOS)
 • procesdiagnostiek

De intake is in de eerste plaats gericht op het vaststellen van de diagnose en de ernst van de problemen. Als de intake is afgerond vindt er een adviesgesprek plaats. Hierin bespreken we met u wat onze  bevindingen zijn en – als u dat wilt – welke behandelmogelijkheden we u kunnen aanraden. De verwijzer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen.

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we met u hoe uw klachten kunnen verminderen en hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is. 

In de intake kijken we met u of behandeling in GGz Centraal nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van de huisartsenpraktijk of thuiszorg – weer verder. Het kan ook zijn dat zorg door andere hulpverleningsinstanties meer passend is bij uw situatie.

Is er wel behandeling binnen het zorgprogramma autismespectrumstoornissen nodig, dan bespreken we met u welke behandelmogelijkheden er zijn. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van uw klachten maar ook naar uw persoonlijke situatie. Samen met uw regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste bij u past.

Bij de start van uw behandeling bespreekt uw behandelaar uw behandeldoelen met u. Deze doelen worden opgenomen in uw behandelplan én in uw dossier. De behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd; dit doen we met behulp van ROM-vragenlijsten. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling afgerond of voortgezet kan worden. Soms blijkt op zo’n moment dat de behandeling of behandeldoelen bijgesteld moeten worden.

Het behandelaanbod – zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per locatie.

Behandelmodules die ingezet kunnen worden zijn onder andere:

 • psycho-educatie
  Uitleg over wat autisme is en hoe je met de gevolgen ervan om kunt gaan. Zowel voor uzelf als voor uw naasten. Pscyho-educatie wordt in verschillende vormen aangeboden: e-health, gesprekken, groep.
 • psychotherapie
  Gesprekken, oefeningen of opdrachten om de klachten te verminderen en/of uw gedrag te veranderen.
 • huisbezoeken
  Om uw leven thuis meer in evenwicht te brengen rekening houdend met uw autismespectrumstoornis.
 • trajectbegeleiding
  Ondersteuning bij het opstarten, onderhouden en/of inrichten van werk of studie.
 • medicamenteuze behandeling
  Een arts/psychiater kan u medicatie voorschrijven gericht op het verminderen van klachten die bij autisme horen of bijkomende problematiek.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen van ambulant (individuele gesprekken) deeltijdbehandeling  (aantal dagen per week therapie) tot klinische behandeling(opname), afhankelijk van wat er nodig en mogelijk is. De termijn is afhankelijk van de ernst van de diagnose en eventuele bijkomende problemen.

 • Ambulante behandeling bestaat uit individuele gesprekken waarbij verschillende behandelmodules passend bij uw situatie ingezet kunnen worden. De duur varieert van 1 tot 3 jaar.
 • Deeltijdbehandeling bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken waarbij verschillende behandelmodules passend bij uw situatie ingezet kunnen worden. De duur varieert van 1 tot 3 jaar.
 • Klinische behandeling voor volwassenen vanaf 18 jaar met een duur van 3 jaar of zeer langdurig.
  Overigens kunnen ook jongeren van 16-21 jaar bij ons terecht voor klinische behandeling; duur van 1,5 jaar.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. Hier treft u belangrijke informatie over uw autismespectrumstoornis en opdrachten waarmee u zich –  samen met uw naaste –  kunt voorbereiden op uw behandeling.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met een autismespectrum stoornis, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.