Bent u asielzoeker en hebt u psychische klachten waar u erg last van hebt in uw dagelijks leven? Dan hebt u misschien specialistische behandeling nodig.

Uw problemen kunnen  te maken hebben met wat u hebt meegemaakt in het land van herkomst of tijdens uw vlucht. Maar ook de onzekerheid over uw verblijfsstatus en de ‘wachttijd’ in het asielzoekerscentrum kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van psychische klachten.

Voor behandeling van asielzoekers met (ernstige) psychiatrische klachten is een zorgprogramma ontwikkeld. We houden tijdens de behandeling uiteraard rekening met uw persoonlijke achtergrond. Er zijn verschillende behandelmodules (bijvoorbeeld gesprekken, onderzoeken, medicatiebegeleiding) en verschillende behandelvormen (ambulante, deeltijd- en klinische behandeling) mogelijk. De keuze bepalen we samen met u.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor de behandeling van asielzoekers, vluchtelingen/statushouders die in een asielzoekerscentrum (AZC) in het werkgebied van GGz Centraal wonen. Het gaat om mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen; ook kinderen met een leeftijd tussen 6 en 18 jaar komen in aanmerking voor dit zorgprogramma. De problemen zijn vaak zwaar, ook voor uw naasten. Daarom willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Nadat u bij ons bent aangemeld maken we met u een afspraak voor een intake. De intake bestaat uit een gesprek met een behandelaar en een psychiater. Een van beide is ook de regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert het proces van onderzoek en advies en is gedurende deze periode uw aanspreekpunt.

Tijdens de intake is er o.a. aandacht voor uw situatie nu én in het verleden. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • psychische klachten
 • lichamelijke klachten
 • medicatie gebruik
 • culturele achtergrond
 • aanwezigheid van steunende contacten

Na de intake volgt een gesprek waarin we met u bespreken wat er met u aan de hand is (diagnose), welke omstandigheden daarbij een rol spelen en wat uw behandelmogelijkheden zijn. Samen met u beschrijven we uw behandeldoelen; deze worden opgenomen in uw behandelplan en in uw dossier. Pas als u en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan kan de behandeling van start gaan.

De behandeling wordt regelmatig met u (en uw naasten) geëvalueerd. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling afgerond of voortgezet kan worden. Soms blijkt op zo’n moment dat de behandeling of behandeldoelen bijgesteld moeten worden.

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we met u hoe uw klachten kunnen verminderen en hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

In de intake kijken we met u of behandeling binnen GGz Centraal nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van anderen – weer verder of is andere zorg meer passend. Is er wel behandeling binnen het zorgprogramma asielzoekers nodig, dan bespreken we met u (en eventueel uw naasten) welke behandeling het beste bij u past. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van uw klachten maar ook naar uw persoonlijke situatie.

Er zijn 3 opeenvolgende behandelfases:

stabilisatiefase
In deze eerste fase helpen we u te begrijpen wat er speelt en hoe u grip kunt krijgen op uw klachten. Centraal staan het stabiliseren van uw klachten, bijvoorbeeld door middel van medicatie, activering en het opbouwen van contact met anderen. Samen met u brengen we de oorsprong van uw klachten in kaart en we bespreken welke behandelmogelijkheden er voor u zijn.

behandel- en empowerment fase
In deze fase staan de behandeling van uw klachten en het hervinden van uw eigen regie over uw leven op de voorgrond.

herstel en rehabilisatiefase
We werken in deze fase toekomstgericht en het verder versterken van uw eigen regie op het leven staat daarbij voorop.

mogelijke behandelmodules

 • uitleg over ziektebeeld
 • instellen op medicatie en begeleiding medicatiegebruik
 • inzichtgevende, steunende en structurerende gesprekken
 • crisisinterventie; opstellen crisissignaleringsplan
 • cognitieve gedragstherapie
 • systeemtherapie
 • vaktherapie  (psychomotore therapie of beeldende therapie)
 • ambulante thuiszorg
 • traumabehandeling
 • suïcide preventie
 • terugvalpreventie
 • activering (evt. in overleg met uw naasten, netwerk en instanties)

Voor sommige behandelmodules komt u naar een locatie van GGz Centraal. Het is ook mogelijk om in uw eigen woonsituatie gesprekken te voeren.

De behandeling is zo kort als nodig en intensief als noodzakelijk. Als het nodig is kunnen we de zorg verlengen of intensiveren (opschalen).

De hulp is bij voorkeur ambulant, zowel thuis als op de betreffende locatie van GGz Centraal. Als uw situatie te ernstig is voor ambulante behandeling kan deeltijdbehandeling of klinische opname worden overwogen. Samen met uw behandelaar beslist u welke zorg het beste bij u past.

vrijwillig of onvrijwillig

Meestal vindt de hulpverlening plaats op vrijwillige basis. Maar soms is een gedwongen opname noodzakelijk. Dit kan alleen binnen het wettelijk kader van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) door middel van een inbewaringstelling (IBS) of een rechterlijke machtiging (RM).

Als u verhuist naar een regio buiten het werkgebied van GGz Centraal wordt de zorg overgedragen en het dossier gesloten.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal KarifyIn dit portaal treft u belangrijke informatie over uw behandeling en opdrachten waarmee u zich –  samen met uw naaste –  kunt voorbereiden op uw behandeling.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.