Is uw kind erg snel afgeleid, impulsief en zelfs hyperactief? Dan kan het zijn dat uw kind ADHD heeft.

ADHD is de afkorting van Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. De Nederlandse term is: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.
Kinderen met ADHD hebben moeite om hun aandacht erbij te houden. Daardoor vinden ze het moeilijk dingen af te maken en te onthouden. Ze hebben een chaotische gedachtegang, praten druk, raken snel dingen kwijt en hebben moeite met afspraken.

Soms zijn de klachten zo ernstig dat het de ontwikkeling van het kind ernstig in de weg staat en er psychische problemen ontstaan. Voor deze kinderen – en hun ouders – is het zorgprogramma ADHD ontwikkeld. Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie biedt deze behandeling.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) ADHD én bijkomende psychische problemen.

Na de verwijzing krijgen u en uw kind een uitnodiging voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek zullen we u en de school van uw kind verzoeken een vragenlijst in te vullen. In het intakegesprek brengen we samen met u de problemen in kaart. We bespreken hoe uw kind thuis, op school en elders functioneert. U formuleert samen met de regiebehandelaar en eventueel een andere behandelaar wat precies de hulpvraag is. Vervolgens vindt er met u een adviesgesprek plaats. Hierin bespreken we een behandelvoorstel.

diagnostiek en behandeling
De eerste fase van de behandeling is gericht op diagnostiek en duurt gewoonlijk 2 tot 3 maanden. In deze fase richten we ons op het gedrag van uw kind en op de omstandigheden waarin het opgroeit. Aan het eind van deze fase bespreken we met u – en eventueel uw kind – wat onze bevindingen zijn. We maken afspraken over behandeldoelen. Deze doelen worden opgenomen in het behandelplan en in het dossier. Alleen als er tussen u en de behandelaar overeenstemming is over het behandelplan, kan de behandeling van start gaan. De behandeling bestaat uit verspillende onderdelen, de zogenaamde  behandelmodules. We maken ook gebruik van e-health.

evaluaties
In tussentijdse evaluaties (iedere 3 tot 6 maanden) beslissen we samen over het vervolg van de behandeling. Ook aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats. Bij de evaluaties maken we gebruik van Rom-vragenlijsten.

De verwijzer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling. De behandelaar schrijft een ontslagbrief naar de verwijzer die ook naar ouders wordt gestuurd. De huisarts neemt de medicatiecontroles over.

Ons streven is dat u als ouders, uw kind en de omgeving goed geïnformeerd zijn over ADHD en inzicht krijgen in wat de oorzaak is van eventueel probleemgedrag. Daarnaast infomeren we u over de behandelmogelijkheden.

We werken eraan dat de ADHD-symptomen verminderen en dat uw kind beter gaat functioneren op school en op sociaal gebied (minder conflicten met leeftijdgenoten, minder sociale afwijzing). We ondersteunen u in de opvoeding van uw kind. We reiken u alternatieve manieren aan om met uw kind om te gaan met als doel dat u uw kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen in zijn ontwikkeling.

In de intake kijken we met u en uw kind of behandeling binnen GGz Centraal nodig is. Dat is niet altijd het geval, soms is andere zorg meer passend. Is er wel behandeling binnen het zorgprogramma adhd nodig, dan bespreken we met u  en uw kind welke behandeling het beste past. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van uw klachten maar ook naar uw persoonlijke situatie.

Het behandelaanbod –zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per locatie. Samen met uw regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste bij u past.

psycho-educatie
Psycho-educatie houdt in dat we u, uw kind en zijn omgeving – bijvoorbeeld school – informeren over allerlei aspecten van ADHD (kenmerken, behandeling, medicatie etc). Het doel is dat ouders, kind en school beter begrijpen wat er aan de hand is en daardoor beter op elkaar kunnen afstemmen.

medicatie
Soms helpen medicijnen bepaalde klachten tegen te gaan.

ouderbegeleiding
Aan ouders wordt ouderbegeleiding geboden. In eerste instantie door middel van 5 gesprekken. Mocht het nodig zijn dan kunnen de gesprekken worden voortgezet. Er zijn verschillende trainingen voor ouders, maar ook voor het hele gezin.

diverse therapieën en trainingen voor kinderen en jongeren, o.a.: 

  • agressieregulatietherapie
  • cognitief gedragstherapeutische behandeling voor adolescenten met ADHD (planning en organisatievaardigheden)
  • structuurgroep (psychomotorische therapie)
  • weerbaarheidsgroep (dramatherapie)
  • Mindfulness

De totale duur van deze ambulante behandeling is maximaal 1 jaar. De intensiteit is afhankelijk van de gekozen modules.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify.  In dit portaal treft u belangrijke informatie over uw behandeling en opdrachten waarmee u zich –  samen met uw kind –  kunt voorbereiden op uw behandeling.

Tijdens de behandeling kunnen u en uw kind via Karify:

  • veilig met de behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
  • op ieder gewenst moment het online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Moet een kind met het behandelplan instemmen voor de behandeling kan starten? Mogen kinderen en ouders het dossier inzien? En wie moet toestemming geven als derden informatie over de behandeling van een kind opvragen, het kind of de ouder? Het antwoord op deze vragen hangt af van de leeftijd van het kind.

jonger dan 12
Is het kind jonger dan twaalf, dan beslissen de ouders voor het kind. De ouders mogen dan ook het dossier van het kind inzien.

12 tot 16
Voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind met de behandeling moeten instemmen, het dossier mogen inzien en toestemming moeten geven als derden informatie over de behandeling vragen.

16 of ouder
Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen; zij moeten zelf met de behandeling instemmen. Ook moeten zij zelf toestemming geven voor inzage in hun dossier en voor het verstrekken van informatie over hun behandeling aan derden.

Meer informatie over zaken als privacy, dossier en informatieverstrekking vindt u onder de veelgestelde vragen.

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) de klachten en (de aard van) de behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.