Hebt u dringend psychiatrische hulp nodig? Maakt u of uw omgeving zich ernstig zorgen over u?

Soms is iemand ten gevolge van psychische problemen een (dreigend) gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan kan het noodzakelijk zijn snel in te grijpen. Voor de acute behandeling van mensen met een (dreigende) psychiatrische crisis is een zorgprogramma ontwikkeld. De zorg is – zo nodig – 24 uur per dag beschikbaar.

Er zijn verschillende behandelmodules (bijvoorbeeld gesprekken, onderzoeken, medicatiebegeleiding) en verschillende behandelvormen (ambulante, deeltijd- en klinische behandeling) mogelijk. De keuze bepalen we – voor zover mogelijk – samen met u.

Bent u nog niet in behandeling bij ons? Dan kan de (huis)arts of politie de crisisdienst voor u inschakelen.

Bent u al wel in behandeling bij ons? Dan kan uw behandelaar u naar het zorgprogramma acute psychiatrie verwijzen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen die ten gevolge van bestaande psychiatrische problematiek of een psychische crisis ernstig zijn ontregeld of vastgelopen. U zelf, uw behandelaar of een verwijzer geeft aan dat ingrijpen binnen 24 uur of op korte termijn noodzakelijk is.

De problemen zijn vaak ernstig en zwaar, ook voor naasten. Daarom willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt alleen in overleg met de cliënt.

vrijwillig of onvrijwillig
Meestal vindt de hulpverlening plaats op vrijwillige basis. Maar soms is een gedwongen opname noodzakelijk. Dit kan alleen binnen het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) door middel van een inbewaringstelling (IBS) of een rechterlijke machtiging (RM).

Lees hierover meer op de website www.dwangindezorg.nl

Als u door de huisarts of politie bij ons bent aangemeld, dan hebt u binnen 24 uur een gesprek met 2 medewerkers van de crisisdienst. Dit gesprek kan plaatsvinden op het kantoor van de crisisdienst maar ook bij u thuis  of op de plaats waar u zich bevindt. Een van de medewerkers is de crisisinterventor –  meestal een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, de andere medewerkers is een arts/psychiater. De bevindingen worden altijd met de eindverantwoordelijke psychiater besproken en vervolgens met u. Bij twijfel kan een extra gesprek met deze eindverantwoordelijke psychiater ingezet worden.

 • Als u niet in behandeling bent bij GGz Centraal dan kunt u voor onderzoek en behandeling worden verwezen naar het zorgprogramma acute psychiatrie.
 • Bent u al wel bij GGz Centraal in behandeling? Dan zal de crisisdienst voor een passende oplossing zorgen om de crisis af te wenden en u zo snel mogelijk terugverwijzen naar uw eigen behandelaar.

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we met u wat er nodig is om de crisis af te wenden. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig of noodzakelijk is.

We kijken samen met u of behandeling in GGz Centraal nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van anderen – weer verder of is andere zorg meer passend. Is er wel behandeling binnen het zorgprogramma acute psychiatrie nodig, dan bespreken we met u, uw naasten en eventueel uw huidige behandelaar binnen GGz Centraal, welke behandeling het beste bij u past. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van uw klachten maar ook naar uw persoonlijke situatie.

Het behandelaanbod – zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per locatie. Samen met uw regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste bij u past.

Bij de start van uw behandeling bespreekt uw behandelaar uw behandeldoelen met u. Deze behandeldoelen worden opgenomen in uw behandelplan en dossier. De behandeling wordt regelmatig met u (en uw naasten) geëvalueerd; dit doen we indien mogelijk met behulp van een vragenlijst (ROM-vragenlijst). Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling afgerond of voortgezet kan worden. Soms blijkt op zo’n moment dat de behandeling of behandeldoelen bijgesteld moeten worden.

Alle behandelingen binnen het zorgprogramma acute psychiatrie zijn gericht op het beëindigen van de crisissituatie. De behandeling is bij voorkeur ambulant maar als de situatie daarvoor te ernstig is, kan deeltijdbehandeling of klinische opname nodig zijn. We kijken samen met u en uw naasten en eventueel uw behandelaar binnen GGz Centraal,  welke zorg op dat moment het beste bij u past. Bijvoorbeeld:

 • behandeling door de crisisdienst
 • intensive hometreatment (IHT)
 • acute deeltijdbehandeling
 • klinische behandeling

Als we met u tot overeenstemming komen dan kan de behandeling van start gaan. Komen we niet tot overeenstemming en is er geen reden voor gedwongen behandeling (Wet Bopz) dan stopt de behandeling binnen dit zorgprogramma. Zodra de crisis is afgewend, ronden we de behandeling af. De verwijzer wordt hierover geïnformeerd.

Na beoordeling van de crisissituatie volgen er meerdere  gesprekken tussen u, uw naasten en een medewerker van de crisisdienst. Deze gesprekken vinden plaats op het kantoor van de crisisdienst of bij u thuis; soms zijn dit meerdere gesprekken per week. Deze gesprekken gaan onder andere over hoe het met u gaat en evt. over uw medicatie. Daarnaast is het mogelijk dat er verder onderzoek wordt gedaan of dat u naar andere, passende behandeling wordt verwezen.

De duur van de behandeling binnen de crisisdienst is 2-6 weken. Om de behandeling af te ronden kunnen nog een aantal vervolggesprekken worden gevoerd.

IHT biedt intensieve psychiatrische thuiszorg. Door het inzetten van IHT kan opname in de kliniek worden voorkomen of zo kort mogelijk gehouden  worden. Het IHT-team bestaat uit psychiater(s), arts-assistenten, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen.

De intensiteit waarmee we u bezoeken is meestal in het begin intensief, mogelijk meerdere bezoeken per week of zelfs per dag. Dagelijks bespreken wij uw situatie binnen het IHT-team. Mocht het in uw belang zijn om veranderingen aan te brengen in uw behandeling dan bespreken we dit met u.

U krijgt ondersteuning bij allerlei activiteiten en bij uw medicatiegebruik. Waar u precies bij wordt geholpen bepalen we uiteraard samen met u. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Als u instemt met het behandelplan zal de zorg vanuit het IHT-team starten.

De streefduur van IHT is maximaal 6 weken, met mogelijkheid tot uitbreiding tot 12 weken.

Als u nog wel in de weekenden en avonden thuis kunt zijn maar ambulante behandeling niet voldoende is, dan bestaat de mogelijkheid om kortdurend deeltijdbehandeling te volgen. Eerst vindt een intakegesprek plaats, liefst samen met uw naasten,  om te bepalen of deeltijd passend is en welke doelen belangrijk zijn. Acute deeltijdbehandeling  wordt ook benut om de problematiek te verhelderen. Het is een groepsbehandeling gericht op het verminderen van uw crisissituatie door behandeling van uw psychiatrische klachten en aanbrengen van structuur in uw dagelijks leven. U bent meerde dagdelen aanwezig op de locatie. De behandeling bestaat vooral uit:

 • groepsgesprekken
 • activiteiten

De behandelduur van de acute deeltijd is maximaal 6 weken. Daarna bouwen we de behandeling af en zal er – zo nodig –  een vervolgprogramma worden gezocht.

Als uw crisissituatie ernstig gevaar oplevert voor u of anderen en niet afgewend kan worden met een van de andere behandelmodules, dan is een opname nodig. Soms is een gedwongen opname noodzakelijk. Dit kan alleen binnen het wettelijk kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) door middel van een inbewaringstelling (IBS) of een rechterlijke machtiging (RM).

De klinieken van GGz Centraal hebben – afhankelijk van de locatie- verschillende afdelingen (care, medium care en high intensive care). Welke afdeling voor u passend is, is afhankelijk van de mate van gevaar. Deze overwegingen worden met u en uw naasten besproken.

De behandeling bestaat veelal uit:

 • intake: verheldering problematiek en lichamelijk onderzoek
 • veiligheid bevorderen
 • structuur aanbrengen
 • psycho-educatie
 • gesprekken individueel en met uw naasten
 • medicatie

De streefduur van klinische behandeling is 4 tot 6 weken en bij voorkeur korter, bijvoorbeeld met inzet van IHT.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.