Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, dan wordt voor u een persoonlijk dossier gemaakt.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) bevat gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Zoals uw verhaal, uw behandelplan en aantekeningen van gesprekken. Maar ook verwijsbrieven, ontslagbrieven, overdrachtformulieren en onderzoeksresultaten. Het dossier is opgeslagen in een beveiligd computersysteem.

welke hulpverleners hebben toegang tot uw EPD?
De toegang tot de gegevens is gekoppeld aan de hulpverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Zij worden geautoriseerd om in uw dossier te kijken en te werken. Iedere hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Ook medewerkers die toezicht houden, bijvoorbeeld op de toepassing van de Wet Bopz, kunnen in het dossier kijken.

Het EPD is beveiligd met wachtwoorden. Op die manier krijgen hulpverleners alleen toegang tot de informatie waartoe zij bevoegd zijn. Bij GGz Centraal wordt gewerkt in multidisciplinaire teams. Dat betekent dat de hulpverleners, die deel uitmaken van het team waar u in zorg bent, toegang hebben tot uw EPD. De bij uw behandeling betrokken hulpverleners zijn zo direct op de hoogte van belangrijke informatie en eventuele wijzigingen in uw behandeling. Daarnaast zijn er medewerkers die in verband met hun functie in het beheer van de instelling en directe ondersteuning van de behandelteams toegang hebben tot het dossier en daar uitsluitend in het kader van hun functie gepast gebruik van maken.

Ingeval een verzoek om een beoordeling in het kader van de Wet Bopz (of aanpalende wetgeving) wordt gedaan, zal een onafhankelijke beoordelaar – met beroepsgeheim en werkend voor GGz Centraal – inzage moeten kunnen hebben in documenten die aan de Wet Bopz zijn gerelateerd. Dit zijn bijvoorbeeld het behandelingsplan, beslissingsbrieven inzake nood, dwang en vrijheidsbeperking, second opinion gericht op Wet Bopz en/of beschikkingen van de rechtbank.

Om een goede beoordeling te kunnen doen wordt inzage beschouwd als een uit de Wet Bopz voortvloeiende voorwaarde. Uw behandelaar of degene die de beoordeling uitvoert zal ook aangeven welke documenten hij/zij heeft bestudeerd.

inzage door derden
Als inzage in EPD-gegevens door derden gewenst is, dan is daarvoor uw toestemming nodig. Er wordt alleen inzage verleend als er sprake is van een zogenaamde doelbinding (de noodzaak om voor het uitvoeren van een bepaalde taak gegevens in te zien).
Wij adviseren u om vooraf gericht toestemming aan vrager en verstrekker te geven, voor het verstrekken van informatie over u uit uw dossier, en de te verstrekken informatie in te zien voor verzending. Uw huisarts krijgt in principe een ontslagbrief van uw behandeling. Door toezichthouders en partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en in stand houden van het EPD als systeem kan inzage in het EPD onder autorisatie van GGz Centraal plaatsvinden. Het gaat dan om algemene gegevens en niet om uw individuele gegevens.

toekomstig dossier
GGz Centraal oriënteert zich op de aanschaf van een cliëntenportaal, waar de cliënt online zijn dossier kan beheren. Op dit moment maakt een deel van onze cliënten gebruik van het online behandelplatform Karify, wat ook een online dossierfunctie heeft.

meer weten?

Ga naar de veelgestelde vragen en kies het menu-item ‘dossier’.