Hebt u in uw kindertijd –  voordat u 11 jaar was –  ernstig traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt en hebt als gevolg daarvan psychische klachten ontwikkeld?

Bij ernstig traumatiserende gebeurtenissen kunt u denken aan emotionele verwaarlozing, fysieke of seksuele mishandeling, traumatische verliezen of  herhaaldelijk ondergaan van pijnlijke medische handelingen. Door dergelijke trauma’s kan iemand ernstige psychische problemen ontwikkelen.

GGz Centraal heeft een zorgprogramma ontwikkeld voor de behandeling van mensen met een stoornis ten gevolge van vroegkinderlijke en langdurige traumatisering .

Het zorgprogramma traumagerelateerde stoornissen is bedoeld voor de behandeling van mensen van 18 t/m 60 jaar die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijke en langdurige traumatisering. Bent u op zoek naar behandeling gericht op uw trauma en de gevolgen ervan en is eerdere behandeling ontoereikend gebleken? Dan kunt u in aanmerking komen voor dit zorgprogramma.

We onderscheiden de volgende traumagerelateerde stoornissen:

 • complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • complexe PTSS + (milde) persoonlijkheidsproblematiek
 • dissociatieve stoornis nao / depersonalisatiestoornis
 • dissociatieve stoornis (DIS)

Voor behandeling is een verwijzing van een huisarts of andere ggz-instelling nodig. Aan de hand van de verwijsbrief kijken we of u in aanmerking komt voor dit zorgprogramma. Als dit het geval is krijgt u een uitnodiging voor een diagnostisch traject dat bestaat uit:

 • intake
 • psychologisch onderzoek
 • observerende vaardigheidstraining

Als uit de intake en het psychologisch onderzoek blijkt dat u dit zorgprogramma in aanmerking komt dan kunt u deelnemen aan de observerende vaardigheidstraining. Deze eéndaagse groepsbehandeling is ook bedoeld om nader te bekijken of onze werkwijze en de groepstherapie bij u passen.

We streven er naar dat u – en uw naasten – goede informatie krijgen over uw aandoening en over de behandelmogelijkheden. Met deze informatie kunt u samen met uw behandelaar en uw naasten een goede keuze maken voor welke behandeling bij u past. Uiteraard werken we aan vermindering en/of hanteerbaar worden van uw klachten. Daarnaast besteden wij aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel en kijken wij hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Zodra uw behandeling binnen het zorgprogramma start, krijgt u een regiebehandelaar toegewezen. Deze regiebehandelaar coördineert uw behandeling en is uw eerste aanspreekpunt.

Traumabehandeling wordt fasegericht aangeboden. Elk fase heeft andere doelen en bij iedere fase kunnen verschillende behandelmodules worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan psychotherapeutische gesprekken, EMDR, cognitieve gedragstherapie, non-verbale therapieën, module zelfbeeld, module rouw, module nachtmerries, module slapen, psychodramagroep, systeemtherapie, module vrije tijd en hobby, training terug naar werk.

Afhankelijk van de noodzaak, uw  wensen en mogelijkheden, bepalen we samen met u hoe we uw behandeling precies vormgeven. Samen met uw behandelaar stelt u behandeldoelen op. Deze worden opgenomen in uw behandelplan en in uw dossier. U kunt alleen worden behandeld als u en uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan; er moet overeenstemming zijn.

Uw behandeldoelen worden regelmatig geëvalueerd. Bij intensieve behandeling iedere 4 maanden, bij ambulante behandeling eens per jaar. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten, een hulpmiddel om de voortgang van de behandeling te evalueren.

Traumabehandeling wordt fasegericht aangeboden. Elk fase heeft andere doelen. Afhankelijk van de noodzaak, uw  wensen en mogelijkheden bepalen we samen met u hoe we uw behandeling precies vormgeven. 

de 1ste fase van behandeling

 • stabilisatie
  De grootste prioriteit hierbij is het vergroten van de veiligheid van uzelf en uw omgeving. Ook werken we aan het verminderen van angst, het voorkomen van escalatie van uw toestand en het herstel van een gezond en regelmatig leefritme.
 • symptoomreductie
  – reduceren symptomen / verminderen lijdensdruk
  – acceptatie van uw diagnose en kwetsbaarheid
  – inzicht in aard en ontstaan van uw klachten
  – doorbreken van vastgeroeste leefpatronen
  – verbeteren van impulscontrole en zelfzorg
 • ik-versterking
  Met ik-versterking bedoelen we het aanleren en verbeteren van vaardigheden om met uw kwetsbaarheid om te gaan, het verhogen van uw draagkracht en meer realiteitstoetsing. Maar ook het verbeteren van uw sociale functioneren, communicatie, emotieregulatie. En het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

de 2de fase van behandeling

 • Traumaverwerking
  U begint met het ordenen en clusteren van uw traumatische herinneringen. Vervolgens leert u zo met uw herinneringen om te gaan dat ze niet meer verborgen zijn of u overspoelen. Andere doelen zijn het doorbreken van isolement, het verminderen van schuld- en schaamtegevoelens en het uiten van de emoties.

de 3de fase van behandeling

 • sociaal-maatschappelijke herstel
  U gaat op zoek naar een nieuw evenwicht met uzelf en uw omgeving. U zelfbeeld én uw toekomstperspectief zal veranderen. Contacten, leren en/of werken, vrijetijdsbesteding zijn allemaal werkdoelen die aan verbetering van uw dagelijks functioneren kunnen bijdragen. Een ander doel in deze laatste behandelfase is het leren herkennen van signalen die duiden op terugval en daar adequaat op kunnen reageren.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen, van ambulant (meestal eens per week individuele- of groepstherapie) tot deeltijd- en klinische behandeling (waarbij u een aantal dagen per week therapie volgt en/of opgenomen bent), afhankelijk van wat er nodig, wenselijk en mogelijk is.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. Hier treft u belangrijke informatie over traumagerelateerde stoornis en opdrachten waarmee u zich –  samen met uw naaste –  kunt voorbereiden op uw behandeling.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Binnen GGz Centraal wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychische stoornissen, nu en in de toekomst. U kunt gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.