Voor mensen met een eetstoornis is hulp vragen een heel grote stap. Juist vroegtijdige onderkenning en behandeling zijn belangrijk. Het vergt veel tijd en doorzettingsvermogen om een eetstoornis aan te pakken.

Het zorgprogramma eetstoornissen omvat een therapieaanbod dat zich aanpast aan de fase waarin u zich bevindt én een team van hulpverleners die beschikken over specifieke deskundigheid en ervaring. Een goede samenwerkingsrelatie met u en uw omgeving staat bij de behandeling centraal. Vanzelfsprekend werken we volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Binnen het zorgprogramma eetstoornissen bieden we behandeling aan volwassenen met de eetstoornissen:

  • anorexia nervosa
  • boulimia nervosa
  • binge eating disorder (eetbuistoornis) met obesitas
  • a-typische eetstoornis (als u niet precies alle kenmerken van een van bovenstaande stoornissen hebt)

Een eetstoornis heeft vaak ook grote invloed op onderlinge relaties en het gezin. Daarom willen we familieleden, partners en eventueel kinderen betrekken bij de diagnostiek, de behandeling en de evaluaties. Een andere reden om hen te betrekken is dat positieve gezinsinteracties een eetstoornis positief kunnen beïnvloeden.

Na een eerste intake bespreken we met u of behandeling binnen het zorgprogramma eetstoornissen de beste optie voor u is of dat er betere alternatieven zijn. Als uw  behandeling start vinden enkele psychologische onderzoeken plaats. Daarna nodigen we u uit voor een specialistische diagnostiekochtend waar door middel van diverse onderzoeken uw eetstoornis in kaart wordt gebracht. U kunt bij deze onderzoeken denken aan een gezinsgesprek, diëtistisch onderzoek en psychiatrisch onderzoek. Op dezelfde dag krijgt u de uitslag van deze onderzoeken en bespreken we met u een voorstel voor behandeling. Op deze dag is de aanwezigheid van een of meerdere naasten – zoals partners, ouders, kinderen – noodzakelijk.

Binnen het zorgprogramma eetstoornissen krijgt u een regiebehandelaar toegewezen. Uw regiebehandelaar stelt met u en eventueel uw naasten uw behandelplan op. Dit plan wordt in uw dossier opgenomen.

De behandeling van eetstoornissen vindt plaats in 3 fasen: de motivatie, behandel- en stabilisatiefase. Na iedere fase wordt de behandeling met u en uw naasten geëvalueerd.

Bij de evaluaties maken we gebruik van ROM-vragenlijsten.

Het specifiek behandelaanbod voor mensen met eetbuien (binge eating disorder) en (morbide) obesitas is bedoeld voor patiënten met een Body Mass Index (BMI) van meer dan 30.

We bieden deze behandeling gefaseerd en in groepsverband aan. Het doel is het ontwikkelen van een andere leefstijl met betrekking tot eten en bewegen om 5 – 15% gewichtsverlies en een verbeterde gezondheidstoestand te behalen. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van een positiever zelf- en lichaamsbeeld en het vergroten van assertiviteit.

fase 1 (regelmaat en leefstijl)
In de fase-1 -groep starten we met het normaliseren van uw eetpatroon en het stoppen van eventuele eetbuien, snoepbuien of de hele dag dooreten. Dit doen we door middel van voedingsmanagement en een stappenplan. Het bijhouden van een eetdagboek via het internet of app (e-health) is een belangrijk instrument. Daarnaast bieden we u psychomotorische therapie. De behandeling vindt plaats  in groepsbijeenkomsten met multidisciplinaire begeleiding.

fase 2 (gedragsverandering)
Als uw eetpatroon genormaliseerd is, vindt in fase 2 groepsbehandeling plaats van driekwart dag per week gedurende een half jaar. Het therapieaanbod bestaat uit voedingsmanagement en cognitieve gedragstherapie (volgens de landelijke richtlijn voor de eetbuistoornis met obesitas). Daarnaast bieden wij sociale vaardigheidstraining en psychomotorische therapie  aan. U leert ander gezondere patronen van denken, doen en voelen.

fase 3 en 4 (stabilisatie)
Na afronding van de intensieve behandelfase kunt u doorgaan naar fase 3 en 4 van het programma. Uit wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring blijkt dat voor mensen met deze aandoening de kans op terugval groot is. Daarom bieden wij een langdurige nazorg van een jaar, waarin de frequentie afneemt van wekelijks naar maandelijks.

  • In fase 3 bestaat het aanbod uit voedingsmanagement, aangevuld met andere modules gericht op terugvalpreventie, vasthouden van het bereikte resultaat en verdere gewichtsreductie.
  • In fase 4 vindt maandelijks gewichtscontrole plaats.

post-bariatrische groep (op indicatie)
Steeds meer mensen met morbide obesitas kiezen voor een chirurgische ingreep, zoals een gastric bypass of sleeve-operatie. De operatie zorgt voor veel gewichtsverlies in korte tijd en geeft hierdoor een sterke verbetering van de gezondheidstoestand. In de praktijk is echter ook gebleken, dat deze operatie veel aanpassing vraagt van de patiënt en diens omgeving. Aanpassing op het gebied van eetpatroon, sociale contacten, zelfbeeld, lichaamsbeeld, omgaan met emoties en stemming. Voor mensen die moeite hebben met het vinden van een nieuwe balans op deze gebieden hebben we een behandeling ontwikkeld. Dit bestaat uit een kortdurend, ambulant, wekelijks groepsaanbod, begeleid door diëtiste en psycholoog, aangevuld met gezinsgesprekken. Doel is het vinden van een nieuw evenwicht en goede aanpassing aan de situatie na de operatie.

De behandeling anorexia nervosa en boulimia nervosa is ontwikkeld voor mensen vanaf 18 jaar die een BMI van 17 of meer hebben. We hanteren dit criterium omdat we geen klinische behandeling bieden.  Ook deze behandeling wordt in fases aangeboden, zowel individueel als in een groep.

fase 1
In deze fase werken we aan het vergroten van de motivatie voor behandeling en aan het erkennen van de eetstoornis, het normaliseren van het eet- en beweegpatroon, het stoppen met compensatiegedrag en zo nodig gewichtsherstel.

fase 2
Het programma bestaat uit cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie en voedingsmanagement. Wij werken verder aan het behalen van een gezond gewicht en beweegpatroon, het beïnvloeden van het negatieve zelfbeeld en lichaamsbeeld. U leert andere, gezondere patronen van denken, doen en voelen. Hierdoor kunt u de kenmerken van de eetstoornis zoals vasten, eetbuien, braken en ander compensatiegedrag aanpakken.  We streven naar een zo kort mogelijke behandelduur.

fase 3
In deze fase ligt de nadruk op vasthouden van het bereikte resultaat en op terugvalpreventie. Waar nodig worden andere modules, gericht op bijkomende problematiek, aangeboden. Denk daarbij aan emotieregulatie, zelfbeeld, persoonlijkheid en identiteit.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. In alle fases van de behandeling maken wij ondersteunend gebruik van e-health. U kunt hierbij denken aan het invullen van eetdagboeken, bijhouden van uw gewichts- en beweegpatroon.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

  • veilig met uw behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
  • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Binnen GGz Centraal wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychische stoornissen, nu en in de toekomst. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.