Bij GGz Centraal kunnen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz). Een overzicht van alle mogelijkheden:

diagnostiek

Het vaststellen van de aard en ernst van een ziekte.

ambulante behandeling

Er zijn verschillende vormen van ambulante behandeling.
Lees meer over ambulante behandeling.

FACT

FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt.
Lees meer over FACT

deeltijd- of dagbehandeling

U komt één of meerdere dagdelen per week voor behandeling naar een locatie van GGz Centraal.

klinische behandeling

Opname in een van de klinieken van GGz Centraal.

24-uurs hulp bij crisis

De crisisdienst biedt mensen die dringend psychiatrische hulp nodig hebben snelle opvang en behandeling. Het gaat om mensen die ten gevolge van hun psychiatrische problematiek gevaar lopen of veroorzaken als zij niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur worden behandeld.
Lees meer over hulp bij crisis.

online behandeling (e-health)

Zelf bepalen wanneer en op welke plek u aan uw behandeling wilt werken. Dat kan met e-health. E-health wordt altijd ingezet in combinatie met face-to-face gesprekken in de behandelkamer.
Lees meer over e-health

begeleiding

Hebt u na of naast uw behandeling een vorm van begeleiding nodig?  Dan kunt u in veel gevallen ook bij GGz Centraal terecht.
Bijvoorbeeld voor

palliatieve zorg

Onze locatie Zon & Schild beschikt over een palliatieve unit. Hier kunnen mensen met een psychiatrische aandoening terecht die ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven zijn beland. Lees meer over de palliatieve zorg.