De crisisdienst biedt mensen die dringend psychiatrische hulp nodig hebben snelle opvang en behandeling.

Het gaat om mensen die ten gevolge van hun psychiatrische problematiek gevaar lopen of veroorzaken als zij niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur worden behandeld.

wat doet de crisisdienst?

 • de eerste acties zijn gericht op het verminderen van de crisis
 • vervolgens bepalen we een aanpak van de problemen voor de korte termijn
 • dit leggen we vast in een (voorlopig) behandelplan
 • behandeling is vooral gericht op het herstel van evenwicht
 • de hulp is bij voorkeur ambulant, maar als de situatie daarvoor te ernstig is, kan deeltijdbehandeling of klinische opname worden overwogen

vrijwillig of onvrijwillig
Vaak vindt de hulpverlening plaats op vrijwillige basis. Maar soms is verplichte zorg noodzakelijk. Dit kan alleen binnen het wettelijk kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz) door middel van een crisismaatregel of een zorgmachtiging.

regionale crisisdiensten
Er zijn binnen GGz Centraal meerdere crisisdiensten actief. Huisartsen weten hoe ze de crisisdienst kunnen bereiken.

 • crisisdienst Flevoland
  gehuisvest in de Meregaard
 • crisisdienst Gooi & Vechtstreek
  gehuisvest in de Rembrandthof
 • crisisdienst Eemland
  gehuisvest op Zon & Schild
 • crisisdienst Veluwe & Veluwe Vallei
  gehuisvest bij GGz Centraal in Harderwijk

kinderen en jeugd
Het team ‘spoedeisend & complex’ van Fornhese is beschikbaar voor verwijzers met ingewikkelde (crisis)vragen. Het team heeft langdurig specialistische kennis in huis en kan snel en flexibel inspringen op vragen. Buiten kantooruren kan de crisisdienst van volwassenen & ouderen terugvallen op een kinder- en jeugdpsychiater die als achterwacht beschikbaar is. Overdag pakt het team spoedeisend & complex het weer over.

aanmelden
Patiënten kunnen niet zelf rechtstreeks contact opnemen met de crisisdienst. Dit kan alleen via een (huis)arts of eventueel de politie.